woensdag 11 januari 2017

Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'

Via CDA Overijssel is het volgende amendement 'Stop pesten op het werk' ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland' 2017 - 2021.


Amendement 367 'Stop pesten op het werk' + preadvies.

Tekst amendement:
Pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk dient adequaat aangepakt te worden, dit desnoods door het op te nemen in het wetboek van strafrecht. Dat laatste niet primair als stok om mee te slaan, maar als stok om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen.

Toelichting amendement:
Als normen en waarden partij is het CDA van mening dat pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk aangepakt dient te worden. Nu het taboe op het onderwerp doorbroken is o.a. door de petitie 'Stop pesten op het Werk!' dient er doorgepakt te worden op dit voor de slachtoffers en hun familie soms zeer ingrijpende onderwerp. Uit allerlei signalen blijkt dat er beweging op het onderwerp zit, dit o.a. omdat de huidige minister van SZW het onderwerp met de Sociale Partners bespreekt via Stichting van de Arbeid.

Preadvies:
Niet overnemen.
Sympathiek voorstel, maar er is inmiddels staand beleid
waar dit amendement geen wezenlijke toevoeging op is.

======================================================

Mijn reactie op het preadvies.

Ik verbaas mij over het preadvies bij dit amendement.

- Het is algemeen bekend dat het staande beleid niet adequaat is. Het amendement bepleit daarom op hoofdlijnen adequaat beleid, dus is het als zodanig een wezenlijke toevoeging.

- De CDA Tweede Kamerfractie heeft december 2016 de volgende vragen aan minister Asscher gesteld; Biedt de huidige Arbowet naar het oordeel van de minister voldoende handvaten om pesten op het werk tegen te gaan? Zo nee overweegt de minister dan voorstellen te doen om de Arbowet aan te passen? In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007?


Schriftelijke vragen van VVD, PvdA en CDA n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/schriftelijke-vragen-van-vvd-pvda-en.html

- Is het bij de opstellers van het vreemde preadvies bekend dat er zoiets is als de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk, en dat die ondertekend is door diverse werkgeversorganisaties? (De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk bepleit o.a. nultolerantie, passende maatregelen tegen de pestkoppen op het werk en hulp voor slachtoffers van pesten op het werk om te reïntegreren.)


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/europese-kaderovereenkomst-over-geweld.html

- Kennen de opstellers van het preadvies de inhoud van de artikelen 'Gij zult niet treiteren' en 'Beter goede baas dan zwak beleid'?

Gij zult niet treiteren
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/gij-zult-niet-treiteren-anno-2015.html

Beter goede baas dan zwak beleid
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/beter-goede-baas-dan-zwak-beleid-mbt.html

- Zijn de opstellers van het preadvies er van op de hoogte dat VNO-NCW pleit voor zero-tolerancebeleid t.a.v. pesten op het werk? De vraag is nu is er in de praktijk ook inderdaad een zero-tolerancebeleid t.a.v. pesten op het werk, bijvoorbeeld op het moment dat een werkgever een werknemer m.b.v. vormen van intimidatie weg probeert te pesten?


Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor.html

- Is de normen en waarden partij CDA bereidt om de misstanden rond discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie op het werk aan te pakken ja of nee? Anders geformuleerd, kiest het CDA partij voor de pestkoppen op het werk of voor de slachtoffers van pesten op het werk? Menig slachtoffer van pesten op het werk voelt zich nu in de steek gelaten.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA


Bijzonderheid: CDA Hardenberg vondt het amendement als te persoonlijk en wilden het daarom niet indienen. Citaat: "Het derde zien wij als te persoonlijk en hoort niet in een verkiezingsprogramma." Einde citaat.

Op 26 oktober 2016 drie amendementen ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/op-26-oktober-2016-drie-amendementen.html

25 november 2016 klacht ingediend over 4 verschillende versies procedure bespreking amendementen gecommuniceerd door CDA Hardenberg
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/11/25-november-2016-klacht-ingediend-over.html

dinsdag 10 januari 2017

Op de radio geweest ivm de stelling 'De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden' bij Standpunt.nl

Op dinsdag 10 januari 2017 ben ik als 1e inbeller op de radio geweest i.v.m. de stelling 'De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden' bij Standpunt.nl .


Stelling De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden .jpg

=========================================

Mijn inbreng:

Gerrit Hartholt Dedemsvaart

Eens met de stelling

Op dit moment is het zo dat voor veel werkgevers het inhuren van een arbeidsmigrant goedkoper is dan het inhuren van een Nederlander. De oorzaken hiervan zijn divers, zoals geen pensioenopbouw voor arbeidsmigranten, of een zieke Pool die z.s.m. naar Polen wordt gestuurd (mogelijk dat die Pool dan niet doorbetaald krijgt gedurende de periode dat hij/zij ziek is), of uitbuiten via dure huisvesting, etcetera etcetera.

Dit soort zaken weet ik omdat ik 18 jaar lid ben geweest van een ondernemingsraad en al die 18 jaar lid ben geweest van de financiële commissie.

Dit fenomeen dat arbeidsmigranten nu vaak goedkoper zijn dan Nederlanders, heeft o.a. tot gevolg dat diverse Nederlandse werkgevers liever een Pool, Roemeen of Bulgaar inhuren dan een Nederlander met een arbeidshandicap. Dit terwijl in de grondwet staat dat de Nederlandse overheid Nederlanders aan werk moet zien te helpen en het beleid van de overheid om Nederlanders met een arbeidshandicap aan werk te helpen. Bijzonderheid is dat toen ik mijn vaste baan kwijtraakte, dat ik werd vervangen door een Pool.

=========================================

Ik heb niet mijn hele verhaal kunnen houden op het moment dat ik op de radio was.

URL naar de stelling op Stand.nl
De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden
http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/De-arbeidsmigratie-uit-Oost-Europa-moet-aan-banden

Terugluisteren kan via het volgende artikel:
Asscher: 'Arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden'
http://www.nporadio1.nl/achtergrond/2694-asscher-arbeidsmigratie-uit-oost-europa-moet-aan-banden

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

donderdag 5 januari 2017

Kersttoespraak Koning: citaat "velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars"

Tijdens zijn kersttoespraak zei Koning Willem-Alexender o.a. "velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars". Verder eindigde de koning met de stelling dat mensen terecht verlangen naar veiligheid.

Koning Willem-Alexander heeft gelijk, Nederland heeft mensen nodig die kunnen luisteren, ben benieuwd of er tussen al de bij de Kiesraad ingeschreven partijen (circa 81) partijen zitten die niet alleen zenden maar ook luisteren.

M.b.t. het punt dat mensen terecht verlangen naar veiligheid, als slachtoffer van pesten op het werk (ben bewust weggepest door een werkgever met alle gevolgen van dien), ben ik er blij mee dat Koning Willem-Alexander aangeeft dat mensen terecht verlangen naar veiligheid.


Foto via NOS.nl

Bezorgde koning: het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden
http://nos.nl/artikel/2150094-bezorgde-koning-het-extreme-lijkt-het-nieuwe-normaal-te-worden.html


Kersttoespraak Zijne Majesteit de Koning

Bekijk hier de hele toespraak van de koning (25 december 2016):
https://www.youtube.com/watch?v=xnCJfUfJNqI&feature=youtu.be

Bezorgde koning in kersttoespraak: Vrijheid heeft de ruimte nodig
http://www.ad.nl/binnenland/bezorgde-koning-in-kersttoespraak-vrijheid-heeft-de-ruimte-nodig~aedf5e67/
Citaat: ,,De boodschap van kerstmis is die van hoop, vrede en naastenliefde. Dat is een oproep aan ieder van ons. Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?'' Einde citaat.

Bezorgde koning wil open debat: boosheid lost niets op
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/12/bezorgde-koning-roept-op-tot-betrokkenheid-boosheid-lost-niets-op-424077/
Citaat: ‘Terroristen proberen onze vrije manier van samenleven aan te tasten. Angst en woede zijn dan begrijpelijke emoties, maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede komt niet dichterbij als mensen zich ingraven.’ Einde citaat.

'Vorige keer leek het LuckyTV, nu was het echt'
http://www.volkskrant.nl/opinie/wagendorp-godswonder-dat-de-koning-niet-getroffen-is-door-writer-s-block~a4440033/
'Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden.'
'Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.' En: 'Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert vaak het verleden.' Dit was de kernachtigste: 'Beleving is werkelijkheid, hoor je vaak. Maar het fundament van het dagelijks leven wordt drijfzand als beleving het zicht op de werkelijkheid verdringt.'

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

zondag 1 januari 2017

Een Schoon Gezond Veilig en Gelukkig 2017

Hierbij wens ik een ieder een Schoon Gezond Veilig en Gelukkig 2017


Een Gelukkig 2017Een voorbeeld van een Schoon 2017
Zie ook: Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/09/resolutie-aanpak-vuurwerkafval-via-een.html


Een Gezond 2017


Een Veilig 2017
Daarom politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/resolutie-politiecapaciteit-vrijmaken.html

Zie ook: Aanpakken illegaal vuurwapenbezit:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

dinsdag 20 december 2016

Webinar Pesten op de Werkvloer: De OR en de preventiemedewerker aan zet! (terugkijken)

Op donderdag 15 december 2016 werd het webinar 'Pesten op de Werkvloer: De OR en de preventiemedewerker aan zet!' gehouden, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Via een link op de volgende pagina kan dat webinar worden teruggekeken:
http://gezondenveiligwerkt.nl/webinar-pesten-op-de-werkvloer

Experts Seth van den Bossche (TNO) en Alie Kuiper (Bezemer Kuiper & Schubad) geven u in dit webinar inzicht in de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van de problematiek. U krijgt handvatten mee waar u als OR of  preventiemedewerker in de praktijk mee aan de slag kunt. Natuurlijk is er tijdens het webinar volop gelegenheid om vragen te stellen.


Printscreen webpagina webinar Pesten op de werkvloer

Dit webinar vond plaats in voorbereiding op een speciale conferentie die wordt georganiseerd voor OR-leden en preventiemedewerkers in maart 2017. Tijdens deze conferentie wordt o.a. een ‘Roadmap voor de OR’ gepresenteerd met daarin praktische tips voor ondernemingsraden.


Printscreen van de vragen die gesteld zijn tijdens de Q&A.

Ondergetekende initiatiefnemer van actiegroep Stoppestenophetwerk.nu heeft 3 vragen gesteld tijdens dat webinar, alle 3 de vragen zijn beantwoord. De antwoorden zijn mondeling gegeven aan het eind van het webinar.

- Vraag 1: Wat als een werkgever ondanks aanwezigheid vertrouwenspersonen etcetera een werknemer wegpest? Waar kan een slachtoffer hulp vinden en krijgen? (Toelichting: menig slachtoffer van pesten op het werk komt in zulke situaties in een reïntegratiemoeras en soms een juridisch moeras terecht.)

- Vraag 2: Stel een werkgever heeft de "papierwinkel" in deze niet voor elkaar, maar treedt wel adequaat op tegen pesten op het werk. Loopt zo'n werkgever desondanks risico op een boete van de Inspectie-SZW?

- Vraag 3: Wanneer wel mediation inzetten bij pesten op het werk en wanneer niet?

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stop pesten op het werk.nu
Initiatiefnemeer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Schriftelijke vragen van VVD, PvdA en CDA n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'

Tijdens het Schriftelijk overleg AO TK arbeidsomstandigheden van 14 december 2016 hebben VVD, PvdA en CDA vragen gesteld.

Schriftelijk overleg (v.s.o.) AO arbeidsomstandigheden 14 december 2016:
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05185

Beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/27/kamerbrief-integrale-aanpak-pesten

Persbericht Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/persbericht-lakse-bazen-op.html


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 1


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 2


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 3


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 4

=========================================================

Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de volgende brieven van de regering:

Onder andere deze brief:
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 25 september 2016  over De Integrale aanpak pesten (25883-279);

Hierbij de vragen die gesteld zijn n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'.
Alle vragen (dus ook de andere vragen) zijn te vinden via het document (4 pagina's) die in deze webpagina is geplakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de punten die staan geagendeerd voor het overleg inzake Arbeidsomstandigheden op 14 december 2016 (2016A05185).

Net als de minister hechten de leden van de VVD-fractie waarde aan veilig, gezond en eerlijk werk. De leden van de VVD-fractie zijn het met het standpunt van de minister eens dat het van belang is om te benadrukken dat de naleving van wet- en regelgeving in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van werknemers en werkgevers. Het kabinet gaat uit van vertrouwen en geeft ruimte aan werknemers en werkgevers om daarover met elkaar afspraken te maken. De leden van de VVD-fractie zijn het hiermee eens. Daar waar werkgevers de regels bewust aan hun laars lappen en geen enkele zorg voor het veilig en gezond werken tonen, dient de Inspectie SZW wat de leden van de VVD-fractie betreft hard op te treden. Is de minister het met de leden van de VVD-fractie eens dat de huidige wetgeving hier voldoende mogelijkheden toe biedt?
De minister geeft daarnaast aan dat er wel grenzen zijn aan de capaciteit van het toezicht door de Inspectie SZW. Tijdens de begrotingsbehandeling van SZW hebben de leden van de VVD-fractie dan ook samen met de leden van de PvdA-fractie een motie ingediend om de capaciteit van de Inspectie SZW structureel uit te breiden. De leden van de VVD-fractie zouden graag vernemen hoe gemeten wordt of de Inspectie SZW al dan niet efficiënt werkt. Naar de mening van de leden van de VVD-fractie dient de Inspectie SZW zo veel mogelijk risicogestuurd te werk te gaan. In welke mate is dit het geval?

<knip>

Één op de zes werknemers heeft last van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Pesten leidt tot verminderde productiviteit en extra verzuim met financiële gevolgen. Is de minister het met de leden van de VVD-fractie eens dat de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten is, primair de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is? De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er, ondanks dat pesten nergens thuishoort en al helemaal niet op de werkvloer, geen reden is voor extra regelgeving en al helemaal geen reden tot het opnemen van pesten in het Wetboek van Strafrecht. Daar waar sprake is van belediging, bedreiging, belaging, mishandeling, afpersing, dwang of discriminatie kan het Wetboek van Strafrecht nu immers al aanknopingspunten bieden tot strafrechtelijke vervolging. Voor het overige ligt het wat de leden van de VVD-fractie betreft met name bij werkgevers en werknemers om pesten te voorkomen. De rol van de overheid is daarbij niet meer dan stimulerend en informerend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie

De leden van de PvdA-fractie hebben enkele vragen en opmerkingen voor de regering over de stukken die geagendeerd staan voor het schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden.

<knip>

Onlangs is besloten om dit najaar de campagne tegen pesten op het werk door te zetten.
De leden van de PvdA-fractie zijn erg benieuwd naar de effecten van deze voorlichtingscampagne. Kan de minister daar nader inzicht in verschaffen? In welke mate passen de getroffen maatregelen binnen de Europese Kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk, uit 2017? Is zero-tolerancebeleid in de aanpak van pesten op het werk, een geschikt middel? Om een extra impuls te geven aan de aanpak van de oorzaken van PSA komt er in 2017 een actieteam. Is er een mogelijkheid dat dit actieteam naast bedrijven en organisaties, ook slachtoffers gaat ondersteunen bij de aanpak van pesten?

Toevoeging: waarschijnlijk wordt bedoeld deze Europese kaderovereenkomst uit 2007:
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20Agreement%20on%20Harassment%20&%20Violence%20-NL.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

Pesten op het werk heeft een grote impact op werknemers en kan zelfs leiden tot ziekte/burnout. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Werknemers moeten zich veilig kunnen voelen op het werk. De aanpak van pesten is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, maar dat laat onverlet dat ook de overheid een taak heeft in het bestrijden hiervan. Het is dan ook positief dat de minister pesten op het werk wil gaan aanpakken, zoals verwoord in de beleidsbrief “integrale aanpak pesten”. Hierbij hebben de leden van de CDA-fractie nog een aantal vragen:
Biedt de huidige Arbowet naar het oordeel van de minister voldoende handvatten om pesten op het werk tegen te gaan?  Zo nee, overweegt de minister dan voorstellen te doen om de Arbowet aan te passen? In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007?
Uit de quickscan die is gehouden blijkt dat niet alle werknemers momenteel bij iemand terecht kunnen wanneer zij geen expliciete klacht hebben, maar zich wel onveilig en ongemakkelijk voelen bij ongewenst gedrag van de leidinggevende. Tevens blijkt dat de kwaliteit van de vertrouwenspersonen verbeterd kan worden. De minister geeft aan dat hij in overleg met sociale partners zal bezien of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen nodig zijn om te bevorderen dat werknemers toegang hebben tot een laagdrempelige voorziening. Waar denkt de minister dan aan?

II Antwoord/Reactie van de minister

Redactie: de antwoorden van minister Asscher volgen nog, vermoedelijk in de loop van januari 2017.

=========================================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stop pesten op het werk.nu
Initiatiefnemeer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur

Resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit

Resolutie ingediend door: CDA Veendam-Wildervank, G.J. Hartholt.

Het CDA Partijcongres op 14 januari 2017 bijeen te Barneveld:


Constateert dat:

- het CDA verkiezingsprogramma vermeldt: De bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en vitale objecten trekken een grote wissel op de politie en de Marechaussee. Extra investeringen zijn nodig om de capaciteit structureel op orde te brengen;
- het aanpakken van terreur en het voorkomen van terreur hele belangrijke politietaken zijn geworden;
- het voorkomen van terreur veel capaciteit vergt, zoals bij het EK voetbal in Frankrijk en bij de extra controles op Schiphol bleek;
- diverse terroristen die aanslagen pleegden in Europa vuurwapens in handen hebben gekregen (zie o.a. de aanslagen in Parijs en recent in Berlijn);
- IS aanslagen in Nederland wilde plegen;
   http://nos.nl/artikel/2130043-is-wilde-ook-aanslagen-in-nederland-plegen.html
- de NCTV waarschuwt voor toename terreurdreiging bij val IS;
   http://www.nu.nl/binnenland/4350427/nctv-waarschuwt-toename-terreurdreiging-bij-val.html
- de politie heel veel taken heeft en een beperkte capaciteit;
- de politiebonden klagen dat de politie te veel taken op haar bord heeft;
   http://www.nu.nl/binnenland/4242443/politiebonden-wijten-hoge-aanrijtijden-te-veel-taken.html

Overweegt dat:

- in het kader van veiligheid en gerechtigheid een juiste prioriteitstelling bij de politie belangrijk is;
- de vraag naar politiecapaciteit groter is dan het aanbod;
- het aanpakken van terreur, het voorkomen van terreur en het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit prioriteiten zijn die zo wie zo belangrijk zijn voor de veiligheid;
- met extra geld valt niet het gehele capaciteits probleem op te lossen;
- het tijd vergt voordat extra geld voor de politie geleidt heeft tot extra politiecapaciteit;

Spreekt uit dat:

- conform het CDA verkiezingsprogramma bepleit ook deze resolutie extra investeringen in capaciteit en kwaliteit van de politie;
- de prioriteiten van de politie dienen te worden heroverwogen;
- er politiecapaciteit vrijgemaakt moet worden voor het aanpakken van terreur, het voorkomen van terreur en het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit;
- deze politiecapaciteit verschuiving er toe bijdraagt dat terreur kan worden voorkomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

=========================================================

Krasimira Nevenova / Fotolia

=========================================================

Deze resolutie is donderdag 29 december 2016 ingediend.

=========================================================

Steun sturen naar hartholtcda (at) gmail.com onder vermelding van:

Ondergetekend CDA lid steunt de indiening van de resolutie 'Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit', bespreking CDA Congres 14 januari 2017.

Naam: .....................................
Emailadres: ..............................
Postcode: .................................

Indien mogelijk lidmaatschapsnummer CDA: ................................

=========================================================

Het CDA verkiezingsprogramma bepleit meer geld voor politie, justitie, defensie en de veiligheidsdiensten om de capaciteit en de kwaliteit te vergroten, daar zijn de indieners van deze resolutie het van harte mee eens.

De aanslag op 19 december in Berlijn, en het feit dat de aanslagpleger enkele dagen daarna in Nederland rondliep met een geladen pistool, drukt ons opnieuw op de noodzaak om terrorisme aan te pakken en te voorkomen.

Deze resolutie bepleit dat de politiecapaciteit die er is daar ingezet moet worden waar de prioriteit ligt, en dat is zeker nu de aanpak van terrorisme en het voorkomen van terrorisme.

Steun de resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur voor een Beter Nederland.

=========================================================

Het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021 vermeld in de hoofdstukken 2.4 en 2.5 het e.e.a. over de aanpak van terreur / terrorisme.

Daarin staat o.a. in 2.5.3: De bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en vitale objecten trekken een grote wissel op de politie en de Marechaussee.

=========================================================


Resolutie tekst .jpg

Er zijn diverse manieren waarop er politiecapaciteit kan worden vrijgemaakt:

De politie werkt zelf al hard aan het overdragen van de "taak" van het opvangen van verwarde mensen aan andere organisaties.
http://nieuws.tpo.nl/2016/09/11/politie-gaat-zich-meer-bezighouden-verwarde-mensen/
Citaat: "De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen” Einde citaat.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/116808/Drenthe-krijgt-spoedpoli-en-psycholance
Citaat: "De politie besloot daarom om per 1 januari geen verwarde personen meer op te vangen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dit werd een taak van de gemeenten." Einde  citaat.
'Psycholance' blijkt goed model voor hulp aan verwarde mensen
http://nos.nl/artikel/2151153-psycholance-blijkt-goed-model-voor-hulp-aan-verwarde-mensen.html

Een andere manier waarop politiecapaciteit vrijgemaakt kan worden is als de aanpak van voetbalhooligans meer de verantwoordelijkheid wordt van bijvoorbeeld de voetbalclubs.
http://www.eenvandaag.nl/justitie/31632/feyenoord_pakt_zelf_hooligans_aan
http://law.maastrichtuniversity.nl/newsandviews/kosten-politie-inzet-betaald-voetbal-terecht-opnieuw-op-de-agenda/
Citaat: "Vorige week liet de politievakbond ACP weten de politie-inzet bij voetbal zat te zijn. Die inzet kost thans rond de 300.000 manuren per jaar." Einde citaat.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA


Update 1 d.d. 21 december 2016 Agenten massaal op cursus tegen terrorisme
http://nos.nl/artikel/2149514-agenten-massaal-op-cursus-tegen-terrorisme.html
Citaat: "De Nederlandse politie stuurt ruim 30.000 agenten op cursus om radicalisering te herkennen. Ook krijgen tienduizenden agenten een training om te leren omgaan met extreem geweld." Einde citaat.


Update 2 d.d. 21 december 2016 Controle asielzoekers met terreurplannen krijgt onvoldoende
http://nos.nl/artikel/2149539-controle-asielzoekers-met-terreurplannen-krijgt-onvoldoende.html
Citaat: "Maar als iemand geen paspoort heeft, of een vals paspoort, dan hebben de instanties te weinig tijd om uit te zoeken of die persoon misschien gevaarlijk is. En er is geen tijd en apparatuur om elke dag tientallen telefoons en andere gegevensdragers te controleren op aanwijzingen voor terrorisme of andere criminele activiteiten." Einde citaat.

Het PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt had het in het NOS journaal van 18:00 uur (21 dec 2016) m.b.t. dit onderwerp over: De prioriteit wel leggen waar die hoort en dat is bij terrorisme bestrijding. Interessante woordkeus in deze.

Update 3 artikel AD d.d. 20 december 2016
Nog geen aanslag in Nederland dankzij 'theedrinken' en geluk
http://www.ad.nl/dossier-vrachtwagen-rijdt-in-op-kerstmarkt-berlijn/nog-geen-aanslag-in-nederland-dankzij-theedrinken-en-geluk~ab721df3/
Citaat: "Wij hebben een enorme voorsprong, we kennen al sinds die tijd van Van Gogh de ‘brede benadering’, gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, uitgevoerd door al die mensen in wijken." Einde citaat.

Update 4 artikel NRC d.d. 21 december 2016
Hoe komt het dat hier nog geen aanslag is gepleegd?
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/21/is-de-uitgebleven-aanslag-een-kwestie-van-geluk-5874827-a1537782
Experts identificeren acht factoren die de kans op terreur vergroten en verkleinen.
- Veel terroristen willen een, volgens hen, legitieme reden hebben voor een aanslag.
- Aanslagen in Duitsland vestigden de aandacht op asielstromen als risicofactor.
- Behalve de omvang van de migratiestromen is de herkomst van asielzoekers mogelijk ook van belang.
- Een vaak vergeten factor bij de beoordeling van terreurkansen, is de aanwezigheid van ervaren en charismatische leiders.
- In vrijwel elke kwartaalrapportage wijst terrorismebestrijdingsdienst NCTV op het gevaar van Nederlandse uitreizigers naar Syrië en Irak.
- Na de aanslag op Theo van Gogh (2004) door de moslim-radicaal Mohammed B. gingen inlichtingendiensten en politie in Nederland nauwer met elkaar samenwerken, zeker in vergelijking met buurlanden als België.
- Wat betreft het eerste doelt hij daarbij op de intensieve aanwezigheid van buurtagenten in risicovolle wijken met veel Nederlanders van Marokkaanse herkomst, en hun samenwerking met buurtcomités en scholen.
- Nederland loopt in dit opzicht de nodige risico’s. Niet alleen als dichtbevolkt land met een kwetsbare infrastructuur, maar ook omdat hier al decennialang de wapenhandel floreert.

Update 5 Australische politie arresteert zeven verdachten die aanslagen wilden plegen op Eerste Kerstdag
http://www.businessinsider.com/victorian-police-arrested-7-people-planning-a-christmas-day-attack-2016-12?international=true&r=US&IR=T
Citaat: "Victorian Police chief Graham Ashton said: “Over the last fortnight… we have had to conduct a criminal investigation relating to the formation of what we believe was a terrorist plot." Einde citaat.

Update 6 EenVandaag d.d. 22 december 2016
Hebben Duitse veiligheidsdiensten steken laten vallen?
http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/71131/hebben_duitse_veiligheidsdiensten_steken_laten_vallen_
Citaat: "In de studio Constant Hijzen, universitair docent inlichtingen- en veiligheidsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij legt uit hoe inlichtingsdiensten omgaan met mogelijke terroristen." Einde citaten.

Update 7 Politie: flink investeren voor veiligheid Europa
http://nos.nl/artikel/2149982-politie-flink-investeren-voor-veiligheid-europa.html
Citaat: "Europese politiebonden vinden dat ze te weinig slagkracht hebben om terreurverdachten goed in de gaten te houden. Ze hebben te weinig tijd en middelen om goed hun werk te kunnen doen, zegt Gerrit van de Kamp namens de bonden in het NOS Radio 1 Journaal." Einde citaat.

Update 8 NOS: Dader 'Berlijn' lijkt via Nederland te zijn gereisd
http://nos.nl/artikel/2150392-dader-berlijn-lijkt-via-nederland-te-zijn-gereisd.html
Citaat: "Hij zou vanaf station Sloterdijk een bus naar Lyon hebben genomen en onderweg niet zijn gecontroleerd." Einde citaat.

Update 9 Het lijkt er sterk op dat de aanslagpleger in Berlijn Anis Amri, na de aanslag in Berlijn op 19 december 2016 naar Nederland Nijmegen is gereisd, vandaar naar Frankrijk Lyon en vandaar naar Italië Milaan (23 december 2016) dit met een pistool bij zich. Het lijkt er ook sterk op dat deze aanslagpleger tijdens die reis niet of nauwelijks is gecontroleerd.

Update 10 Via Nijmegen, Lyon en Turijn naar Milaan: zo reisde Anis Amri
http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/via-nijmegen-lyon-en-turijn-naar-milaan-zo-reisde-anis-amri
Citaat: "Nadat hij gericht op een agent had geschoten met een pistool dat hij uit zijn rugzak trok, werd hij door een andere agent gedood." Einde citaat.

Update 11 Duitse politie: terreurverdachte noemde Nederland als doelwit
http://nos.nl/artikel/2151183-duitse-politie-terreurverdachte-noemde-nederland-als-doelwit.html
Citaat: "De Duitse politie heeft een Syrische asielzoeker opgepakt die IS zou hebben gevraagd om geld voor het plegen van aanslagen. Volgens de Duitse politie zou hij onder meer Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hebben genoemd als doelwit." Einde citaat.

Update 12 EU-landen willen bussen en treinen strenger controleren
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/04/eu-landen-willen-bussen-en-treinen-strenger-controleren-a1539610
Citaat: "De woordvoerder van Veiligheid en Justitie zegt dat momenteel de mogelijkheden om dit ook in Nederland in te voeren worden onderzocht." Einde citaat.

Update 13 Terrorist Anis Amri was na aanslag een paar uur in Amsterdam
http://nos.nl/artikel/2151445-terrorist-anis-amri-was-na-aanslag-een-paar-uur-in-amsterdam.html
Citaat: "De vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, Anis Amri, is na de aanslag ook een paar uur in Amsterdam geweest. De Tunesiër is twee dagen na de aanslag door camera's op Amsterdam Centraal geregistreerd." Einde citaat.


Update 14 Nederlandse agenten hebben geen vertrouwen in politiek
http://nieuws.tpo.nl/2017/01/05/nederlandse-agenten-geen-vertrouwen-politiek/
Citaat: "Als er geen agenten meer bij kunnen komen, zullen het hele jaar door keuzes gemaakt moeten worden. Er zal dan vaker nee gezegd moeten worden bij bepaalde evenementen.”" Einde citaat.


Update 15 Enquête politievakbond ACP massaal ingevuld: Politiek, leg de lat hoger!
https://www.acp.nl/nieuws/enquete-massaal-ingevuld-politiek-leg-lat-hoger/
Citaten:
"Veel collega’s noemen het tekort aan politiemensen dan ook in combinatie met een tekort aan middelen en/of bevoegdheden. Alle drie zijn nodig om het politiewerk goed te kunnen doen. Doordat daarin nu tekort wordt geschoten, ervaren collega’s een gebrek aan handelingsperspectief."
"Meer mensen, middelen en bevoegdheden hangen met elkaar samen."
"Politiek en openbaar bestuur overvragen de organisatie structureel, stelt ACP."
Einde citaten.


Update 16 'Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet'
http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4447567/2017/01/13/Nederlandse-politie-ziet-de-meeste-misdaad-niet.dhtml
Citaat: "De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen en criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden." Einde citaat.

Update 17 'Vijf keer zoveel misdrijven als uit officiële cijfers blijkt'
http://nos.nl/artikel/2152743-vijf-keer-zoveel-misdrijven-als-uit-officiele-cijfers-blijkt.html
Citaat: "In het rapport wordt gepleit voor meer capaciteit bij politie en justitie, maar hoeveel erbij moet vertelt de notitie niet." Einde citaat.

Update 18 Pleidooi voor 4.500 extra agenten
http://www.ad.nl/binnenland/pleidooi-voor-4-500-extra-agenten~a51b38b2/
Citaat: "Het nieuwe kabinet moet geld vrijmaken voor 4.500 extra agenten. Ook moet de politie de beschikking krijgen over nieuwe apparatuur om cybercrime aan te pakken. Dat vinden tien regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie." Einde citaat.

Update 19 Meer tijd om signalen jihadisme bij asielzoekers te onderzoeken
http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4395327/meer-tijd-signalen-jihadisme-bij-asielzoekers-onderzoeken.html
Citaat: "Je moet dus prioriteren, aldus een medewerker die in het rapport aan het woord kwam." Einde citaat.

Update 20 Regeringspartij PvdA noemt het een “gekke situatie dat de AIVD nog niet standaard ingeschakeld wordt”.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/17/tweede-kamer-aivd-moet-nieuwe-asielzoekers-screenen-a1541604
Citaat: "Daarom moet er in de identificatiestraat een „pitstop veiligheid” komen, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen, bemand door de politieafdeling contraterrorisme en de AIVD. Dat vindt ook PvdA’er Jeroen Recourt: „Het is een gekke situatie dat de AIVD nog niet standaard ingeschakeld wordt.”" Einde citaat.

zondag 18 december 2016

Persbericht Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende

12 december 2016 heb ik als initiatiefnemer van de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu het persbericht 'Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende' geschreven en verstuurd.


Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende p 1


Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende p 2


Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende p 3

=========================================================
=========================================================

Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
–--------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 12 december 2016

Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende

Wordt bij pesten op het werk de arbowet gehandhaafd?

Woensdag 14 december 2016 bespreekt de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden de voorstellen van minister Asscher om pesten op het werk aan te pakken, zijn voorstellen staan in de beleidsbrief ‘Integrale aanpak pesten’. Vermoedelijk wordt er dan ook over het voorstel van minister Asscher gepraat om lakse bazen op antipestcursus te sturen. Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu is van mening dat lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk niet voldoende is, er is meer nodig te weten handhaving (die is er nu bijna niet), zero-tolerancebeleid en hulp voor bestaande slachtoffers van pesten op het werk. De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007 heeft het over nultolerantie, passende maatregelen en reïntegratie van de slachtoffers.

Hierbij een aantal vragen die de Tweede Kamerleden aan minister Asscher kunnen gaan stellen:
– Biedt de huidige wetgeving adequate bescherming voor slachtoffers van pesten op het werk?
– Met de voorliggende voorstellen, wordt pesten op het werk daarmee adequaat en doeltreffend aangepakt?
– Wordt de arbowet op het punt van pesten op het werk op dit moment gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
– Waarom is er jarenlang nauwelijks handhavend opgetreden tegen pesten op het werk?
– Wat vindt u van het idee om te gaan handhaven in deze?
– Waarom is de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007 nog niet uitgevoerd?
– Hoeveel slachtoffers van pesten op het werk worden nu niet meer gepest door de campagnes ‘Herken Pesten’ en ‘Moet toch kunnen?’ ?
– Is zero-tolerancebeleid in deze een adeqaat middel om pesten op het werk terug te dringen?
– Komt er naast een team wat werkgevers moet ondersteunen bij de aanpak van pesten op het werk, ook een team wat slachtoffers van pesten op het werk gaat ondersteunen? (We hebben het dan bijvoorbeeld over de slachtoffers van pesten op het werk die door pesten op het werk hun werk en gezondheid zijn kwijt geraakt, en die hun gezondheid weer terug willen hebben en graag weer willen werken.)
In de beleidsbrief staat, citaat: "Deze brief richt zich op de huidige werkgevers en werknemers." Einde citaat.
– Hoe kijkt u aan tegen het idee van pesten op het werk strafbaar stellen, als stok achter de deur i.p.v. als stok om mee te slaan?
– Is het met de huidige wetgeving mogelijk om lakse bazen bij pesten op het werk op antipestcursus te sturen?
– Waarom stuurt het UWV slachtoffers van pesten op het werk wel eens terug naar ziekmakende situaties?
– Als een slachtoffer van pesten op het werk arbeidsongeschikt raakt door pesten op het werk, verhaalt het UWV dan de schade op de pestkoppen of de lakse werkgever?
–  Waarom heeft de minister tot op heden zijn inzet beperkt tot campagnes als ‘Herken Pesten’, ‘Moet toch kunnen?’, herprioritering Inspectie-SZW en o.a. praten met de Sociale Partners?
– Kan de minister zich voorstellen dat vele slachtoffers van pesten op het werk zich in de steek gelaten voelen?
– Wat vindt de minister van het fenomeen dat een slachtoffer van pesten op het werk beter een werkgever kan treffen die de papierwinkel niet voor elkaar heeft maar wel adequaat optreedt en de zorgplicht wel nakomt, dan een slechte werkgever die de papierwinkel wel voor elkaar heeft maar niet adequaat optreedt en de zorgplicht niet nakomt?
– Op welke manier wil de minister er voor zorgen dat de aanpak van pesten op het werk voor ondernemers en managers ‘chef sache’ wordt?

Afrondend, actiegroep Stoppestenophetwerk.nu wil minister Asscher complimenteren met het feit dat hij zich als minister inzet om het onderwerp vlot te trekken. Wij hopen dat de minister nu doorpakt en pesten op het werk adequaat aanpakt, alleen roepen ‘Herken Pesten’ en ‘Moet toch kunnen?’ is niet voldoende.

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, petitie 'Stop pesten op het Werk!', petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' en ervaringsdeskundige:

1) Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.stoppestenophetwerk.nu/

Actiegroep Stoppestenophetwerk..nu komt op voor de belangen van slachtoffers van pesten op het werk.
Actiegroep Stoppestenophetwerk..nu geeft geen antipesttrainingen, en doet derhalve niet aan acquisitie of marketing.

Of

2) Anti-pest deskundige: Drs. Bob van der Meer
http://www.bobvandermeer.info

Bronnen:

Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden 14 december 2016
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A02177

Kamerbrief Integrale aanpak pesten (beleidsbrief)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/27/kamerbrief-integrale-aanpak-pesten

De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk (gepubliceerd 8 nov 2007)
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20Agreement%20on%20Harassment%20&%20Violence%20-NL.pdf

Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk
https://www.vno-ncw.nl//forum/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor-pesten-op-het-werk

@arboportalszw schreef 19 april 2016: Het is bewezen dat een zero-tolerance-beleid preventief werkt tegen #pesten op de werkvloer. Meer maatregelen op http://bit.ly/1wHFI22
https://twitter.com/ArboportaalSZW/status/722437267978108928

Peter Schokker schreef: Gij zult niet treiteren
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/
Citaat: "Duidelijk is dat de huidige wetgeving, door de koppeling aan het discriminatieverbod, weinig bescherming biedt voor slachtoffers van pestgedrag." Einde citaat.

Artikel: Beter goede baas dan zwak beleid:
http://arbo-online.nl/goede-baas-meer-waard-dan-beleid/
Citaat: "Sinds de Arbowet beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen op het werk verplicht stelt, hebben veel organisaties een beleidsnota. Maar papier is geen garantie voor sociale veiligheid. Medewerkers blijken beter af in een organisatie zónder beleidsnota, maar mét een directeur met ‘het hart op de goede plaats’. Dat blijkt wel uit de volgende twee casussen." Einde citaat.

Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/persbericht-is-de-campagne-herken.html

Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24108128/__Pesten_op_het_werk_strafbaar_stellen__.html

Citaat Asscher bij RTL Late Night 1 juni 2015:“Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer” Einde citaat.
http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/30c911c5-a585-fc71-f2cf-652089425c52
Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113742

Wat kan langdurige stress door pesten op het werk zoal met het lichaam doen?
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/wat-kan-langdurige-stress-door-pesten.html

Houding baas bepaalt effect van pesten op het werk
http://www.ezpress.eu/nieuws/36108/Houding-baas-bepaalt-effect-van-pesten-op-het-werk#.WC1pjeFES1M

Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/26/minister-asscher-team-tegen-pesten-op-de-werkvloer

Pesten beïnvloedt functioneren werknemers op lange termijn (onderzoek Universiteit Twente / CNV Vakmensen)
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/pesten-beinvloedt-functioneren.html

=========================================================
=========================================================

Dit persbericht was ter voorbereiding van het Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden van 14 december 2016. Dit Algemeen Overleg is op het laatste moment omgezet in een Schriftelijk Overleg.

Schriftelijk Overleg AO Arbeidsomstandigheden 14 december 2016
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05185


Convocatie Schriftelijk Overleg TK AO Arbeidsomstandigheden pag 1


Convocatie Schriftelijk Overleg TK AO Arbeidsomstandigheden pag 2

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stop pesten op het werk.nu
Initiatiefnemeer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007

In 2007 werd door diverse organisaties de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk opgesteld. Hierbij de Nederlandstalige versie.

Deze kaderovereenkomst heeft het o.a. over nultolerantie, passende maatregelen tegen de pestkoppen en hulp voor de slachtoffers om te reïntegreren.

Waarom deze kaderovereenkomst nog niet volledig is geimplementeerd in Nederland is op dit moment (dec 2016) niet bij mij bekend.

URL Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen
Brussel, 8.11.2007
COM(2007) 686 definitief
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20Agreement%20on%20Harassment%20&%20Violence%20-NL.pdf

Framework agreement on harassment and violence at work
Brussels, 26/04/2007
https://www.etuc.org/framework-agreement-harassment-and-violence-work
Via deze URL zijn versies in diverse talen te vinden.

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 december 2007 is de Tweede Kamer geinformeerd over het bestaan van deze Europese kaderovereenkomst (pag 23 - 25).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-598.html


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 1


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 2


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 3


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 4


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 5


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 6


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 7


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 8


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 9

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stop pesten op het werk.nu
Initiatiefnemeer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

zaterdag 17 december 2016

Rutte probeert voor en tegenstanders associatieverdrag Oekraïne bij elkaar te brengen, dat had Buma ook moeten doen.

Op 15 december 2016 wist Rutte steun te verwerven voor een aanvulling op het Oekraïneverdrag. Met die aanpassing wil Rutte het verdrag, waar Nederland in een referendum tegen stemde (opkomst 32,2%), alsnog ratificeren. Anders verwoord, Rutte probeert voor en tegenstanders associatieverdrag Oekraïne bij elkaar te brengen. Als CDA lid ben ik van mening at Buma ook zijn best had moeten doen, en moet doen om voor en tegenstanders associatieverdrag met Oekraïne bij elkaar te brengen.


Daar zijn diverse redenen voor:
- het feit dat het CDA inhoudelijk voor het associatieverdrag met Oekraïne is;
- het feit dat 19,7% van de kiezers tegen heeft gestemd, dat betekent dus dat 80,3% van de kiezers of voor heeft gestemd of niet is gaan stemmen;
- het feit dat Rusland De Krim heeft bezet en militairen en militair materieel naar Oost-Oekraïne stuurde en stuurt;
- de kans groot is dat de Buk raket waarmee de MH17 is neergeschoten, door Rusland is geleverd;
- het pleidooi van Buma zelf juli 2016 voor meer verbinding in de samenleving;
- het CDA heeft in 2012 gezegd dat verbindend leiderschap belangrijk is (dwingende aanbeveling).

AD: Rutte over Oekraïne-verdrag: Ik kan niet iedereen gelukkig maken
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/rutte-over-oekraine-verdrag-ik-kan-niet-iedereen-gelukkig-maken~a3da5cc7/

NOS: Rutte sluit deal met EU over Oekraïneverdrag
http://nos.nl/artikel/2148546-rutte-sluit-deal-met-eu-over-oekraineverdrag.html
Het aangepaste associatieverdrag
- leidt niet automatisch tot een EU-lidmaatschap voor Oekraïne
- betekent niet dat de EU militair gaat samenwerken met Oekraïne
- is geen verplichting tot financiële hulp aan Oekraïne
- betekent niet dat Oekraïners vrij in de EU kunnen gaan werken

Bijzonder om te vermelden in deze is dat het Duitsland van Angela Merkel ook akkoord is met de door Mark Rutte bepleitte aanvulling op het Oekraïne verdrag. M.a.w. Angela Merkel heeft er voor gekozen om haar EVP partijgenoot Buma niet te helpen (lees Rutte niet gedwarsboomd).

Samenvattend: ik ben geen fan van Rutte maar het akkoord wat Rutte heeft bereikt binnen Europa over een aanvulling op het Oekraïne verdrag is een prestatie van formaat.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Eens met Lars Duursma: Journalisten moeten boodschap Wilders niet klakkeloos uitventen.

Op 12 december 2016 verscheen in het NRC het opinieartikel 'Je bent geen doorgeefluik van Wilders, journalist' van Lars Duursma. Ik ben het volledig met Lars Duursma eens.

In mijn woorden: Lars Duursma zegt: Journalisten moeten boodschap Wilders niet klakkeloos uitventen. Citaat: "Wie voor- en tegenstanders opvoert zonder onzin recht te zetten, beloont leugenaars." Einde citaat. Aanvullend: Dus als Geert Wilders, Jan Roos, Thierry Baudet, Henk Krol etcetera onzin verkopen dan behoort dat recht gezet te worden.


Tweet @LarsDuursma 13 december 2016 artikel NRC

=======================================================

NRC 12 december 2016:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/12/je-bent-geen-doorgeefluik-journalist-5763628-a1536257

Je bent geen doorgeefluik van Wilders, journalist

Journalisten moeten drie keer nadenken voordat ze zonder weerwoord Wilders zijn boodschap laten vertellen, schrijft Lars Duursma.

 Lars Duursma 12 december 2016

Vrijdag werd een prominent Nederlands politicus veroordeeld wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Je zou het bijna vergeten, want in de berichtgeving domineerde vooral de boodschap van Geert Wilders zelf.

Neem de NOS. Wie kort na de uitspraak op de site wilde zien waar de politicus voor veroordeeld was, kwam bedrogen uit. Het belangrijkste nieuws: Video Wilders: ‘Nederland is een ziek land geworden’. De nog voor de uitspraak opgenomen videoboodschap kreeg vijf keer zo veel ruimte op de voorpagina als het bericht over de veroordeling. Later ging alle aandacht naar de reactie van de premier: Rutte: ‘dit land is niet ziek’. Met daaronder een prominente link naar het Wilders-filmpje. Rond half vijf ’s middags verdween het nieuwsbericht over de veroordeling zelfs volledig van de voorpagina. Wél zichtbaar bleven de berichten dat Nederland ziek was, of juist niet.

Op televisie maakte verslaggever Ron Fresen het vlak na de uitspraak nog bonter. Theatraal las hij voor hoe Wilders had gereageerd op Twitter: „Drie PVV-hatende rechters verklaren Marokkanen tot ras en veroordelen mij en half Nederland. Knettergek”. Om direct te vervolgen: „En dat slaat dus op, wat hij noemt, de drie PVV-hatende rechters.” Vijftien seconden later herhaalde hij de term nogmaals: „PVV-hatende rechters”. Misschien was hij bang dat Wilders’ boodschap niet goed zou blijven hangen.

Alsof dat niet genoeg was, sprak hij vervolgens over een „politiek proces” (2x), een „politiek gemotiveerde veroordeling” en een „politieke uitspraak”. Iedereen die ooit heeft geprobeerd om niet aan een roze olifant te denken, weet wat het effect daarvan is. En nee, Fresen zei niet dat het volgens hem een politiek proces was. Maar evenmin nam hij afstand van de suggestie. Hij legde uit dat het dat volgens Wilders wel was (zonder argumentatie) en volgens de rechtbank niet. En concludeerde: „Of het nu wel of niet zo is, laat ik maar in het midden.” Zo liet hij expliciet twijfel bestaan over de integriteit van het OM en de rechtbank. Amerikanen noemen het false balance -verslaggeving: voer bij elke discussie geforceerd een voor- en tegenstander op en je krijgt een vertekend beeld van wat bekend is. We zagen het eerder bij discussies over klimaat en vaccinaties. Alsof een consensus onder wetenschappers of het oordeel van de rechtbank „ook maar een mening” is. Ik zou het knikkendeknieënjournalistiek willen noemen: het resultaat van een diepe angst om weggezet te worden als ‘linkse media’ of ‘elite’.

De boodschap van Wilders kreeg ook elders alle ruimte. Daags na het vonnis opende De Telegraaf ermee dat Wilders na de verkiezingen „schoon schip” wil maken in Nederland. „Als premier.” De ochtendkrant vond het kennelijk niet nodig om door te vragen. Het bericht werd onmiddellijk overgenomen door de NOS (ja, alweer). Met in alinea vier het volgende zinnetje: „Wat hij bedoelt met ‘schoon schip maken’ wordt overigens niet toegelicht.” Ook NRC Handelsblad nam het bericht over op haar site, zonder dat duidelijk werd wat de nieuwswaarde was van iets waarvan niemand precies wist wat het betekende.

Wilders was ongetwijfeld in z’n nopjes. In het NOS-artikel werd hij liefst zes keer als mogelijke premier genoemd. Ook werd benadrukt dat zijn partij de grootste is in de peilingen. NRC publiceerde halverwege het artikel een tweet van Wilders. We zien een gigantische foto met Wilders, omringd door fans. Erboven: „Ontzettend bedankt voor al uw steun!” Kwaliteitsmedia als gratis reclamezuil.

Maakt het uit, al die aandacht? Ja. Journalisten bagatelliseren hun invloed op verkiezingen graag, maar uit steeds meer onderzoek blijkt dat meer aandacht leidt tot hogere peilingen – in plaats van andersom. Ook interessant: Harvard-professor Thomas E. Patterson publiceerde deze zomer hoe kiezers een positievere indruk kregen van Donald Trump doordat media in meer dan de helft van alle verslaggeving z’n voorsprong in de peilingen of de grootte van z’n publiek benadrukten.

En dan is er nog iets. Het was geen toeval dat Wilders koos voor de woorden „schoon schip maken”. Met de vergelijkbare leus „drain the swamp” (pomp het moeras leeg) won Trump kiezers voor zich. Het wordt ook wel „dog-whistle politics” genoemd, naar het hoge geluid dat honden wel kunnen horen maar de meeste mensen niet. De verhulde politieke boodschappen hebben een speciale, vaak racistische lading voor ingewijden. Journalisten zouden drie keer moeten nadenken voor ze dergelijke boodschappen een breed platform geven, zéker zolang Wilders weigert toe te lichten wat hij ermee bedoelt.

Het zou oneerlijk en onterecht zijn alle journalistiek over één kam te scheren. De meeste media boden de „dog-whistle” van Wilders geen ruimte. Er is rondom het Wilders-proces uitstekend journalistiek werk verricht, juist ook door NOS en NRC. Maar in de aanloop naar de verkiezingen blijft zorgvuldigheid geboden, zeker waar politici als Wilders zich een meester tonen in het bespelen van de media. Journalisten die voor- en tegenstanders opvoeren zonder ongefundeerde aantijgingen en aantoonbare onzin recht te zetten, stimuleren en belonen degene die het hardst liegt.

=======================================================


Foto ANP bij het artikel in NRC

Hele hele hele grote complimenten aan Lars Duursma.

Naar mijn mening moeten de media stoppen met het gratis een platform bieden aan Geert Wilders, zolang als Geert Wilders gebakken lucht verkoopt behoren de media die gebakken lucht niet klakkeloos te verspreiden. Het doel van Wilders is telkens en opnieuw gratis in de media te komen, het doel van Wilders is niet om de problemen van Henk en Ingrid op te lossen. (Wilders noemt bijvoorbeeld de islam al enige jaren als probleem maar lost dat probleem niet op.)

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl