dinsdag 13 maart 2018

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de integriteit van hun gemeentebestuur dan van de regering

Op de website van Binnenlands Bestuur staat sinds 13 maart 2018 het artikel 'Meer vertrouwen in  gemeentebestuur dan in regering'.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-vertrouwen-in-gemeentebestuur-dan-in.9583280.lynkx

Vooral het punt: 'Vermijden van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.' Is een aandachtpunt.


Meer vertrouwen in  gemeentebestuur dan in regering

Auteur Eric de Kluis 13 mrt 2018

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de integriteit van hun gemeentebestuur dan van de regering. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio.

Belang van de burger
Eerlijk zijn. Niet handelen vanuit het eigen belang maar vanuit het belang van de burger. Vermijden van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Dat zijn volgens de 3.251 Nederlanders die meewerkten aan het onderzoek naar bestuurlijke integriteit de belangrijkste zaken die maken of een bestuurder al dan niet integer is. Lokale bestuurders krijgen van de Nederlandse bevolking een 6,5 voor integriteit. Ook provinciebestuurders en gemeenteambtenaren krijgen een 6,5. De Nederlandse regering wordt echter als minder integer gezien. Die scoort met een 5,8 een hele krappe voldoende. Een op de drie Nederlanders geeft de regering zelfs een cijfer van vijf of lager.

Uitgesproken negatief
Hoewel het lokale bestuur een voldoende scoort voor integriteit, is niet iedereen even positief. SGP-stemmers hebben nog het meeste op met het gemeentebestuur. Zij geven de lokale volksvertegenwoordigers een 7,3 voor integriteit. Ook kiezers van traditionele bestuurderspartijen als VVD, CDA en PvdA geven een ruime voldoende, evenals aanhangers van D66, ChristenUnie en GroenLinks. Met name stemmers op partijen die nog niet of nauwelijks deel uitmaken van gemeenteraden zijn uitgesproken negatief over de integriteit van lokale bestuurders. Dat geldt vooral voor kiezers die aangeven te gaan stemmen op de PVV (5,3), Forum voor Democratie (5,3) en DENK (4,2).

Beetje integer
Maar wat is dat precies, integriteit. Als bestuurder kun je niet een beetje integer zijn, zei de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales ooit. Klopt dat, of kun je juist nooit volledig integer zijn? Twee derde van de Nederlandse bevolking geeft aan dat het eerste waar is. Een beetje integer als bestuurder kan niet. Een derde stelt dat het niet mogelijk is volledig integer te zijn. Op de vraag of een voorzitter van een voetbalclub, die tevens raadslid is, mee mag besluiten over uitbreiding van het voetbalveld, antwoord slechts 22 procent positief. Als het een oud-voorzitter betreft, vindt 41 procent dat hij of zij mag meestemmen. Wel vinden de respondenten dat het belangrijk is voor een raadslid om daarnaast een maatschappelijke functie te vervullen. Ook vindt meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) dat een wethouder niet mag meebeslissen over de locatie van een verslaafdenopvang als de geplande locatie op honderd meter van zijn of haar huis ligt. Ook als de locatie een halve kilometer van het huis ligt, vindt nog altijd 54 procent dat een wethouder daarover niet mag meebeslissen.

Screening
Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is van mening dat kandidaat-wethouders net zo uitgebreid gescreend zouden moeten worden als burgemeesters. Bijna negen op de tien Nederlanders (89 procent) vindt dit een goed idee. In november afgelopen jaar stelde burgemeester Lex Roolvink van de Noord-Brabantse gemeente Grave zo’n uitgebreide screening van kandidaat-wethouders voor. In de afgelopen jaren hebben tal van gemeenten al meer of minder uitgebreide screenings voor wethouders ingevoerd. Het plan van Roolvink behelst echter een screening waarbij ook de AIVD, Belastingdienst en Justitie betrokken zijn. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gezegd in samenwerking met de gemeenten te willen kijken of een dergelijke screening een goed instrument is om integriteitsschendingen tegen te gaan.

Sancties
Ook zou een ruime meerderheid van de Nederlanders (77 procent) er voorstander van zijn om burgemeesters de mogelijkheid te geven om een raadslid of wethouder een disciplinaire maatregel op te leggen bij niet-integer gedrag. Een dergelijke maatregel is echter problematisch. Een burgemeester die een sanctie oplegt aan een raadslid raakt aan de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en tussen gekozen vertegenwoordigers en niet-gekozen bestuurders. Een gekozen volksvertegenwoordiger kan niet worden ontslagen, zolang hij of zij voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap. En het is niet aan de zittende macht om grenzen te stellen aan de gekozen macht. Dat kan alleen de rechterlijke macht.

Over het onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio wordt dinsdag 13 maart gedebatteerd in het programma Juridische Zaken op BNR, van 15.30-16.00 uur.

=======================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 12 maart 2018

Steun de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

Vrijdag 9 maart 2018 is de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk' gestart. Uit berichtgeving blijkt dat slachtoffers van intimidatie op het werk nogal eens dubbel de dupe worden, of zoals blijkt uit geluiden die actiegroep Stoppestenophetwerk.nu bereiken soms zelfs drie dubbel de dupe worden. Dit o.a. omdat werkgevers soms hun zorgplicht in dit soort situaties niet nakomen. Deze petitie wil dat slachtoffers van (seksuele) intimidatie en/of pesten op het werk niet verpieteren, maar weer reïntegreren.

U kunt via deze URL deze petitie tekenen:
Petitie: Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk

Beschrijving: Veel slachtoffers van (seksuele) intimidatie en pesten op het werk, worden of gedwongen overgeplaatst, of verliezen hun baan en/of verliezen hun gezondheid. Deze petitie bepleit een verbetering van de reïntegratie van deze slachtoffers.

Aan: Tweede Kamer

Wij: Ondertekenaars van deze petitie

Constateren:
- Uit cijfers TNO blijkt dat er >1,2 miljoen werknemers te maken hebben met pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie op het werk.
- Veel van deze slachtoffers negatieve consequenties ondervinden.
- De europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007 vermeld: Indien nodig zal bijstand en steun voor herintegratie verleend worden aan het slachtoffer.
- Veel werkgevers hun zorgplicht niet nakomen in deze.

Verzoeken: De Tweede Kamer om te onderzoeken hoe de reïntegratie van slachtoffers (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie op het werk verbeterd kan worden in Nederland.


=======================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

zondag 4 maart 2018

Volksvertegenwoordiger of werknemer politieke partij?Er doet zich al een aantal jaren een fenomeen voor in de Nederlandse politiek en in het bijzonder in de Tweede Kamer, te weten volksvertegenwoordigers die in de praktijk niet volledig als volksvertegenwoordigers functioneren maar meer als werknemers van hun politieke partij. Zie bijvoorbeeld de manier waarop VVD en PvdA hun Tweede Kamerleden tijdens het kabinet Rutte II in het gareel hebben gehouden en houden.

Wat je ziet is dat in politieke partijen een beperkte groep bepaalt wie er op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt (met vaak een bijzondere rol hierin van de lijsttrekker), en als je niet 100% binnen de partijlijn blijft (strakke fractiediscipline) is er een grote kans dat je dan de volgende keer niet meer op de lijst wordt geplaatst.

Het resultaat van dit fenomeen is dat veel Tweede Kamerleden min of meer werknemer van hun politieke partij zijn in plaats van volksvertegenwoordiger, en dat de fractiediscipline mede hierdoor heel hoog kan worden opgevoerd, tot bij wijze van spreken tot kadaverdiscipline aan toe. Nog een gevolg van dit fenomeen is dat menigeen een verandering van baan van parlementslid naar staatssecretaris of minister als beloning ziet of als promotie ambieert, en om die “promotie” te kunnen krijgen werken ze graag mee aan het inruilen van hun volksvertegenwoordigers rol voor een rol als werknemer van hun politieke partij of nog een stap verder een rol als afdwinger van fractiediscipline (chief whip). Zie bijvoorbeeld de aanstelling van Martijn van Dam als staatssecretaris, en de manier waarop hij vertelt heeft over zijn “promotie” tot staatssecretaris. En de tomeloze ambitie van Ard van der Steur om minister te worden toen hij Tweede Kamerlid was. Juist de functie van Tweede Kamerlid / volksvertegenwoordiger zou de hoogste status moeten hebben in een democratie als de onze.

Schrijver dezens heeft nog niet helemaal zicht op hoe dit probleem op te lossen. Het zou mogelijk een structuurwijziging vergen. Er dient mijns inziens echter een evenwicht gevonden te worden tussen het werken met politieke partijen en een compleet individualistisch systeem (het andere uiterste), we moeten namenlijk ook weer niet het kind met het badwater weggooien. Transparantie als veel geprezen waarde van communicatie zou hierbij een probaat middel kunnen zijn. De huidige gang van zaken speelt zich teveel af in de schaduw van het politieke proces, te weten de achterkamertjes.

Waar zoal op letten in deze:
- Politici weten nu vaak heel goed wat er leeft op de vierkante kilometer in Den Haag. De burgers op hun beurt willen graag dat de politici goed weten wat er leeft in de samenleving en daar een antwoord op formuleren.
- Er is veel kennis in de samenleving, hoe kunnen we de boel zo organiseren dat die kennis door de politiek beter benut wordt?
- Hoe kunnen politieke partijen alle kennis in hun partij en aan de randen van hun partij benutten?
- In plaats van dat veel gesmoord wordt door de fractiediscipline is het zaak dat bevordert wordt dat dappere, onbevangen politici met lef een eigen en onderscheidend geluid laten horen.
- Aandachtspunt is ook dat er een veracademisering van de politiek heeft plaats gevonden, in de Tweede Kamer zitten tegenwoordig bijna alleen maar mensen die een HBO of WO opleiding voltooid hebben. In de huidige Tweede Kamer zul je bijvoorbeeld weinig lassers of productiemedewerkers vinden.
– Verder is het zo dat het soms een wedstrijdje is wie de meeste rapporten om de oren van de tegenstander kan gooien (wie heeft de meeste rapporten gelezen en wie kent al die rapporten het beste).
- Sommigen schetsen ook nog eens een soort tweedeling in de Nederlandse samenleving tussen de hoger opgeleiden en de lager opgeleiden. Hoe kunnen we die kloof verkleinen en slechten?

Dit overziend is een oproep op zijn plaats om een meer duale werkwijze te hanteren in de relatie parlement en regering. Vanuit diverse partijen komen opmerkingen in die richting. Het zijn oproepen om één van de essentiële kenmerken van een goed functionerende democratie in beschouwing te nemen. Daarmee wordt tevens een beroep gedaan op de kennis in de samenleving. Het is een logische consequentie van de toegenomen mondigheid en kennis van burgers. De maatschappelijke kwesties zijn tegenwoordig complexer dan ooit; hiermee omgaan vergt benutting van kennis vanuit alle hoeken van de samenleving. Landsbeleid moet blijven steunen op een bundeling en benutting van praktische ervaring, hier ligt een schone taak voor onze volksvertegenwoordigers.

Zo beschouwd is het tevens een oproep om de communicatielijnen meer te gebruik en impliciet meer open te stellen i.p.v. die te smoren in fractiediscipline. Ook in andere maatschappelijke sectoren kan de oproep voor open communiceren i.p.v. gesloten communiceren meer en meer worden gehoord.

Afrondend, mijns inziens moet er een einde komen aan het doorgeschoten fenomeen Tweede Kamerlid als werknemer van zijn of haar politieke partij, en is het zaak dat we weer volksvertegenwoordigers hebben en krijgen die het zijn van volksvertegenwoordiger weer zien als belangrijkste functie in een goed werkende democratie.

Of daarvoor een cultuur verandering nodig is, of een structuur verandering, of beide, dat is de vraag.

Groet Gerrit Hartholt
Linkedin:
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Biografie:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html

P.S.1 Naar verluidt is het salaris van een Tweede Kamerlid circa €7.500 netto per maand, en is het wachtgeld van een Tweede Kamerlid circa €3.500 netto per maand, dit tenzij hier binnen de politieke partij waar zij lid van zijn andere afspraken over gemaakt zijn. (Bron een radio uitzending.) Indien iemand nadere informatie heeft, dan graag.

P.S.2 Tijdens Rutte 2 (en mogelijk eerder ook al) deed zich het fenomeen wachtgeld zitten voor, te weten een x aantal Tweede Kamerleden deden geen poging om het kabinet Rutte 2 ten val te brengen, dit zodat ze langer in de Tweede Kamer zouden kunnen zitten (incl salaris) en meer wachtgeld rechten zouden opbouwen.

woensdag 24 januari 2018

Laura Willemse probeert geld te verdienen over de rug van slachtoffers pesten op het werk

Op de zelfde dag dat EenVandaag aandacht besteedde aan het onderwerp pesten op de werkvloer, te weten dinsdag 23 januari 2018 n.a.v. het verhaal van Nicolette van Berkel, stuurde Laura Willemse voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer via info@pestenpreventie.nl (Mailchimp) een marketing / wervingsmail rond naar haar adressenbestand. De radio uitzending van EenVandaag over pesten op de werkvloer was van 15:00 uur - 15:30 uur, de (navolgende) wervingsmail werd door Laura Willemse verstuurd 23 januari 2018 om 15:33 uur.


Deze kans daar zat Laura Willemse op te wachten, vanaf nu gaat zij definitief proberen om veel geld te verdienen over de rug van slachtoffers pesten op het werk. Wat haar na 31 mei 2015 niet lukte (de media aandacht van RTL nieuws en NOS journaal proberen te verzilveren), dat probeert zij nu.


Bovenstaande is wat Laura Willemse over zichzelf zegt.


23 januari 2018 om 15:33
Training: Ingrijpen bij ongewenst gedrag

Datum: 15 en 16 maart 2018
Kosten: 1.359 euro excl. BTW, inclusief alle materialen
Locatie: Hoofddorp

Regelmatig krijgen organisaties te maken met ongewenst gedrag. Collega's en leidinggevenden vinden het hierbij vaak lastig dit te voorkomen en/of in te grijpen. Ook het stimuleren van gewenst gedrag is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft stichting Pesten op de werkvloer in samenwerking met VU-ADRIBA de tweedaagse training Ingrijpen bij ongewenst gedrag ontwikkeld.

Tijdens deze training leert u ongewenst gedrag binnen uw organisatie te herkennen, te voorkomen en te verminderen, door op de juiste wijze in te grijpen en gewenst gedrag te stimuleren. De training is vooral geschikt voor vertrouwenspersonen, integriteitsmanagers, HRM- en P&O-professionals, management en leidinggevenden. De dagen worden verzorgd door ervaren trainers van trainingsbureau Pesten Preventie. 

Resultaten

Aan het eind van de training weet u onder meer:
  • Wat de gevolgen van pesten zijn voor uw organisatie
  • Hoe u ongewenst gedrag kunt herkennen en zo goed mogelijk kunt vastleggen
  • Wanneer u moet ingrijpen en hoe u moet ingrijpen
  • Met welke wetgeving (ARBO) ongewenst gedrag te maken heeft
  • Waarom en wanneer er pestgedrag kan ontstaan
  • Hoe u het geleerde binnen de organisatie kunt implementeren en borgen
  •  Wat u kunt doen aan preventie  
Meer informatie vindt u in de brochure op de website van Pesten Preventie.


   Interesse?   

Ook u kunt ongewenst gedrag voorkomen, verminderen en gewenst gedrag stimuleren. Schrijf u nu in voor de training op 15 en 16 maart 2018.
.
Mocht u niet kunnen in maart, de training wordt ook gegeven op:
31 mei en 1 juni 2018 of
15 en 16 november 2018

Tweedaagse training ‘Ingrijpen bij ongewenst gedrag’Volgens deze brochure is deze 2 daagse cursus ontwikkeld in samenwerking met Adriba VU.
Gedownload 24 jan 2018

Uit alles blijkt dat Laura Willemse zichzelf benoemd heeft tot deskundig expert, om dit in de markt te zetten, zet zij alle marketing kennis in die zij heeft (zij heeft immers marketing gestudeerd en niet voor anti-pest deskundige).

Resumerend: Laura Willemse probeert veel geld te verdienen over de rug van slachtoffers pesten op de werkvloer, zij denkt dat nu het moment gekomen is.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer actiegroep www.stoppestenophetwerk.nu

Meer informatie over werkwijze Laura Willemse voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, is o.a. hier te vinden:
Verzamelde bewijzen (naast deze bewijzen zijn er nog meer bewijzen):
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/de-verzamelde-bewijzen-tegen-voorzitter.html
Wat is relatie Stichting Pesten op de werkvloer met Nolin Uitgevers?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/wat-is-relatie-tussen-stichting-pesten.html
Op voorstel tot uitpraten is met negeren (en nog het e.e.a.) gereageerd:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/open-brief-met-voorstel-tot-uitpraten.html

Voorbeeld van zwabberen Laura Willemse:
- Eén op de tien gepeste werknemers pleegt zelfmoord
https://www.xperthractueel.nl/arbo/een-op-de-tien-gepeste-werknemers-pleegt-zelfmoord/
- De cijfers liegen er niet om: per jaar worden er 200 tot 300 zelfmoorden gepleegd, laat Willemse weten. „Allemaal met een directe link naar pesten op de werkvloer.”
https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2018/01/pesten-op-werk-er-werd-geen-koffie-voor-me-gehaald
- Pesten op de werkvloer: 200 zelfmoorden per jaar
http://www.baaz.nl/pesten-op-de-werkvloer-200-zelfmoorden-per-jaar-0

zondag 14 januari 2018

Is Sybrand van Haersma Buma een verbindend leider? Conclusie: Nee.


Op 27 oktober 2012 presenteerde de commissie Rombouts van het CDA haar evaluatierapport met de titel ‘Om eenheid en inhoud’.

Evaluatierapport commissie Rombouts roept op tot eenheid
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/

Dat evaluatierapport bevat een aantal dwingende aanbevelingen, waaronder de dwingende aanbeveling, Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.

De vraag is nu, is Sybrand van Haersma Buma een verbindend leider, en heeft hij in het CDA gezorgd voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden?

Kijkend naar hoe Buma om is gegaan o.a. met het associatieverdrag met Oekraïne en het referendum daarover, en het aanstaande referendum over de sleepwet, kunnen er op zijn minst twijfels uitgesproken worden over of Buma een verbindend leider.

Buma heeft er niet voor gezorgd dat de voor en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne bij elkaar zijn gekomen.

Buma doet op dit moment geen enkele poging om de voor en tegenstanders van de sleepwet bij elkaar te brengen, o.a. met zijn uitspraak dat hij de uitslag van het referendum zal gaan negeren.

Grote kans dat er nog veel meer dossiers te vinden zijn waaruit blijkt dat Buma niet zorgt voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.

Met dit in het achterhoofd is dit opmerkelijk:

Buma 02 juli 2016: CDA wil dienstplicht invoeren: 'De verbinding moet terug'
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/cda-wil-dienstplicht-invoeren-de-verbinding-moet-terug

Buma 21 sept 2016: verbinding in de samenleving moet hersteld worden
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/buma-verbinding-in-de-samenleving-moet-hersteld-worden/

Conclusie: Buma presenteerde zich tijdens de campagne als verbindend leider maar is geen verbindend leider. Je zou de indruk kunnen krijgen dat Buma de kiezers voor het lapje heeft gehouden.

CDA leden die er het zelfde over denken nodig ik uit om contact met mij op te nemen.

Voor de volledigheid:
- Op 2 juli 2016 om 21:40 uur heb ik Sybrand Buma gemaild met als onderwerp: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.', tot op heden heb ik geen antwoord ontvangen op die mail.
- Op 5 juli 2016 om 21:03 uur heb ik het CDA partijbestuur gemaild met als onderwerp: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.', ook op die mail heb ik tot op heden geen antwoord gehad.

Ben benieuwd hoe het CDA met kritische CDA leden omgaat, mocht blijken dat het CDA geen raad weet met kritische CDA leden (en daar lijkt het sterk op), hoe wil het CDA dan om gaan met kritische kiezers?

Groet Gerrit Hartholt hartholtcda (at) gmail.com
Linkedin  https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Facebook https://www.facebook.com/GerritJHartholt
Biografie  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html


Uitgebrachte voorkeurstemmen 15 maart 2017
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart-2017
Mark Rutte               1.760.117
Geert Wilders           1.258.989
Alexander Pechtold     863.887
Sybrand Buma             788.073
Emiel Roemer              675.763
Jesse Klaver                 651.483

Ontwikkeling van het aantal CDA leden sinds 01 januari 2010
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/08/ontwikkeling-van-het-aantal-cda-leden.html

maandag 1 januari 2018

Een veilig 2018

Mark Rutte wenst alle Nederlanders een veilig 2018, een hele nette en terechte nieuwjaarswens. De vraag is of hij ook de vele slachtoffers van pesten, intimidatie en discriminatie op het werk in Nederland in 2018 een veilig nieuwjaar wenst?


Rutte wenst Nederland een veilig 2018


1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geintimdeerd.
Dat zijn 1,2 miljoen mensen.
https://pbs.twimg.com/media/DSSRSypWsAAP8U6.jpg

URL naar een kort filmpje over pesten op het werk:
https://twitter.com/goedwerken/status/936165596919713792/video/1

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer actiegroep Stop pesten op het werk .nu
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl